Grantová výzva
Nadačného fondu investigatívnej žurnalistiky
pri Nadácii otvorenej spoločnosti Bratislava

Máj 2019

FIŽ – Nadačný fond investigatívnej žurnalistiky pri Nadácii otvorenej spoločnosti vyhlasuje grantovú výzvu, ktorej cieľom je podporiť a šíriť slobodné, názorovo pluralitné a spoločensky dôležité informácie, ktoré si ctia a obhajujú princípy liberálnej demokracie. Granty sú určené pre oblasť investigatívnej žurnalistiky, ktorá rešpektuje etické štandardy novinárskej profesie v súlade s platným Etickým kódexom novinára (http://www.ssn.sk/eticky-kodex-novinara/)

Prioritu budú mať projekty zamerané na nasledujúce oblasti:

Pri rozhodovaní o zahraničnopolitickej téme rozhoduje okrem iného aj preukázanie súvislostí a dosah na život na Slovensku.

Výberová komisia môže rozhodnúť aj o podpore projektu z iných oblastí podľa vlastného uváženia a kvality predloženej žiadosti o grant.

I.
Podmienky grantového kola

Za oprávnených žiadateľov o grant sa považujú nasledujúci žiadatelia:

Očakávané výstupy:

Výstupy z projektov musia byť publikované v printových, elektronických a online médiách s regionálnym, prípadne celoslovenským dosahom.

Samostatne či individuálne publikovaný blog sa pre potreby tejto výzvy nepovažuje za dostatočný verejne publikovaný výstup (môže však tvoriť súčasť výstupov).

Záujemcovia o grant predložia žiadosť o grant prostredníctvom stanoveného formulára spolu s rozpočtom, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou žiadosti o grant.
Žiadosť o grant obsahuje opis projektu a ostatné relevantné informácie. Tvorí Prílohu 1 tejto výzvy.

Celková suma na prerozdelenie: 40 000 €
Maximálna výška podpory: 10 000 €
Vyhlásenie grantovej výzvy: 2. 5. 2019
Uzávierka prihlášok: 3. 6. 2019
Oznámenie výsledkov udelenia grantov: do 15. 7. 2019
Dĺžka trvania projektu: maximálne 6 mesiacov v období od 1. 8. 2019 do 31. 1. 2020

II.
Náležitosti žiadosti o grant

Každá žiadosť o grant musí obsahovať:

III.
Posúdenie žiadosti

Každú žiadosť o grant posúdi päťčlenná Výberová komisia, ktorá rozhoduje o podpore projektov prihlásených do tejto grantovej výzvy.

Nezávislosť Výberovej komisie
Výberová komisia bude pozostávať z jednotlivcov, ktorí dôkladne rozumejú aktuálnym žurnalistickým potrebám. Od všetkých členov Výberovej komisie sa bude vyžadovať, aby sa zaviazali dodržiavať najvyššie etické a profesionálne štandardy. Členovia Výberovej komisie budú konať nezávisle od všetkých darcov a partnerov FIŽ, ako aj od akejkoľvek inej snahy ovplyvniť ich rozhodnutia. Akýkoľvek pokus donora alebo partnerskej organizácie FIŽ zasahovať do rozhodnutí Výberovej komisie bude ihneď oznámený Rade FIŽ.

Členovia Výberovej komisie budú musieť vyhlásiť akékoľvek možné konflikty záujmov a budú požiadaní, aby bezodkladne informovali o akejkoľvek skutočnosti, ktorá by takéto konflikty mohla spôsobiť alebo narušiť nezávislosť a verejné vnímanie nezávislosti.

Hodnotenie žiadostí o grant vykonajú členovia Výberovej komisie samostatne a podľa nasledujúcich kritérií:

Kritérium Počet bodov
Relevantnosť a aktuálnosť témy pre verejnosť a verejnú diskusiu 25
Miera investigatívnosti a analytickej práce, jedinečná hodnota a prínos témy 25
Očakávaný vplyv a/alebo dosah projektu (predpokladaný počet čitateľov a príjemcov informácií so zohľadnením nových foriem oslovenia) 20
Realizovateľnosť projektu v rámci časovej osi projektu 15
Skúsenosti a prax žiadateľov a spolupracovníkov 25
Rozpočet – efektívnosť využitia požadovaných zdrojov 15

Členovia Výberovej komisie môžu vyzvať žiadateľa na doplnenie žiadosti o grant, žiadosť schváliť bez výhrad alebo žiadosť zamietnuť. Hodnotenie a výber podporených projektov predloží Výberová komisia Rade FIŽ, ktorá výsledok zoberie na vedomie. Rada FIŽ môže výsledok doplniť o vlastný posudok a odporúčanie pre Správnu radu NOS-OSF, ktorá schvaľuje rozhodnutia o poskytnutí grantu.

IV.
Oprávnené výdavky

Oprávnené výdavky financované z grantu zahŕňajú všetky výdavky na náklady potrebné na tvorbu novinárskeho obsahu vrátane mzdových a personálnych nákladov, nákladov súvisiacich s prípadným výskumom, cestovné náklady a ubytovanie. Taktiež sú oprávnené náklady na externé služby, a to napríklad náklady na preklady, náklady súvisiace s uverejnením výstupov projektu a pod.

Náklady na nákup materiálu, tovaru a zariadení nie sú oprávnené.

Sumy uvádzajte v eurách. V prípade, že žiadateľ je platiteľom DPH, oprávnené sú výdavky v sumách bez DPH (DPH nie je oprávneným výdavkom projektu).

Oprávnené výdavky sú:

Druhy oprávnených výdavkov sú výdavky na:

Neoprávnené výdavky sú:

V.
Výška grantu, požadované spolufinancovanie

Z grantu sa budú financovať výdavky projektu najviac do výšky 90 % všetkých oprávnených výdavkov. Žiadateľ/príjemca musí preukázať minimálne 10 % na spolufinancovanie výdavkov projektu z vlastných zdrojov.

Spôsob poskytnutia grantu:

Formulár žiadosti o grant zasielajte spolu s rozpočtom, čestným vyhlásením a dokladom o registrácii žiadateľa do 3. 6. 2019 na emailovú adresu fiz@osf.sk.

 

Kontakty v prípade konzultácií:

Ľubica Stanek
tel.: +421 2 5441 4730,
e-mail: lubica.stanek@osf.sk

Natália Tomeková
tel.: +421 2 5441 4730,
e-mail: natalia.tomekova@osf.sk

Konzultácie sa budú poskytovať od 13. 5. 2019 do 24. 5. 2019 na uvedených adresách.

Tento web pre svoje fungovanie používa cookies. Jeho prehliadaním s používaním cookies súhlasíte. Viac informácií | Súhlasím