Grantová výzva
Nadačného fondu investigatívnej žurnalistiky
pri Nadácii otvorenej spoločnosti Bratislava

November 2018

FIŽ – Nadačný fond investigatívnej žurnalistiky pri Nadácii otvorenej spoločnosti vyhlasuje grantovú výzvu, ktorej cieľom je podpora a šírenie slobodných, názorovo pluralitných a spoločensky dôležitých informácií, ktoré si ctia a obhajujú princípy liberálnej demokracie. Granty sú určené pre oblasť investigatívnej žurnalistiky, ktorá rešpektuje etické štandardy novinárskej profesie v súlade s platným Etickým kódexom novinára (http://www.ssn.sk/eticky-kodex-novinara/)

Prioritu budú mať projekty zamerané na nasledujúce oblasti:

Výberová komisia môže rozhodnúť aj o podpore projektu z iných oblastí podľa vlastného uváženia a kvality predloženej žiadosti o grant

I.
Podmienky grantového kola

Za oprávnených žiadateľov o grant sa považujú nasledujúci žiadatelia:

Očakávané výstupy:

Výstupy z projektov musia byť publikované v printových, elektronických a online médiách s regionálnym, prípadne celoslovenským dosahom.

Samostatne či individuálne publikovaný blog sa pre potreby tejto výzvy nepovažuje za dostatočný verejne publikovaný výstup (môže však tvoriť súčasť výstupov).

Záujemcovia o podporu predložia žiadosť o grant prostredníctvom stanoveného formulára spolu s rozpočtom, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou žiadosti o grant.

Žiadosť o grant obsahuje opis projektu a ostatné relevantné informácie. Tvorí Prílohu 1 tejto výzvy.

Celková suma na prerozdelenie: 40 000 EUR
Maximálna výška podpory 8 000 EUR
Vyhlásenie grantovej výzvy: 23. 11. 2018
Uzávierka prihlášok: 19. 12. 2018
Oznámenie výsledkov udelenia grantov: do 31. 1. 2019
Maximálna dĺžka trvania projektu: maximálne 6 mesiacov v období od 15. 2. 2019 do 31. 7. 2019

II.
Náležitosti žiadosti o grant

Každá žiadosť o grant musí obsahovať:

III.
Posúdenie žiadosti

Každú žiadosť o grant posúdi päťčlenná Výberová komisia, ktorá rozhoduje o podpore projektov prihlásených do tejto grantovej výzvy.

Nezávislosť Výberovej komisie

Výberovú komisiu budú tvoriť jednotlivci, ktorí dôkladne rozumejú aktuálnym žurnalistickým potrebám. Od všetkých členov Výberovej komisie sa bude vyžadovať, aby sa zaviazali dodržiavať najvyššie etické a profesionálne štandardy. Členovia Výberovej komisie budú konať nezávisle od všetkých darcov a partnerov FIŽ, ako aj od akejkoľvek inej snahy ovplyvniť ich rozhodnutia. Akýkoľvek pokus donora alebo partnerskej organizácie FIŽ zasahovať do rozhodnutí Výberovej komisie bude ihneď oznámený Rade FIŽ.

Členovia Výberovej komisie budú musieť ohlásiť akýkoľvek možný konflikt záujmov a bezodkladne informovať o akejkoľvek skutočnosti, ktorá by takýto konflikt mohla spôsobiť alebo narušiť nezávislosť a verejné vnímanie nezávislosti.

Hodnotenie žiadostí o grant vykonajú členovia Výberovej komisie samostatne a podľa nasledujúcich kritérií:

Kritérium Počet bodov
Relevantnosť a aktuálnosť témy pre verejnosť a verejnú diskusiu 25
Miera investigatívnosti a analytickej práce, jedinečná hodnota a prínos témy 25
Očakávaný vplyv a/alebo dosah projektu (predpokladaný počet čitateľov a príjemcov informácií so zohľadnením nových foriem oslovenia) 20
Realizovateľnosť projektu v rámci časovej osi projektu 15
Skúsenosti a prax žiadateľov a spolupracovníkov 25
Rozpočet – efektívnosť využitia požadovaných zdrojov 15

Členovia Výberovej komisie môžu vyzvať žiadateľa na doplnenie žiadosti o grant, žiadosť schváliť bez výhrad alebo žiadosť zamietnuť. Hodnotenie a výber podporených projektov predloží Výberová komisia Rade FIŽ, ktorá výsledok zoberie na vedomie. Rada FIŽ môže výsledok doplniť o vlastný posudok a odporúčanie pre Správnu radu NOS-OSF, ktorá schvaľuje rozhodnutia o poskytnutí grantu.

IV.
Oprávnené výdavky

Oprávnené výdavky financované z grantu zahŕňajú všetky výdavky na náklady potrebné na tvorbu novinárskeho obsahu vrátane mzdových a personálnych nákladov, nákladov súvisiacich s prípadným výskumom, cestovné náklady a ubytovanie. Oprávnené sú tiež náklady na externé služby, a to napríklad náklady na preklady, náklady súvisiace s uverejnením výstupov projektu a pod.

Náklady na nákup materiálu, tovaru a zariadení nie sú oprávnené.

Sumy uvádzajte v EUR. V prípade, že žiadateľ je platiteľ DPH, oprávnené sú výdavky v sumách bez DPH (DPH nie je oprávneným výdavkom projektu).

Oprávnené výdavky sú:

Druhy oprávnených výdavkov sú výdavky na:

Neoprávnené výdavky

V.
Výška grantu, požadované spolufinancovanie

Z grantu budú financované výdavky projektu najviac do výšky 90 % všetkých oprávnených výdavkov. Žiadateľ/príjemca musí preukázať minimálne 10 % na spolufinancovanie výdavkov projektu z vlastných zdrojov.

Spôsob poskytnutia grantu:

Konzultácie sa budú poskytovať najneskôr do 5 pracovných dní pred uzavretím výzvy, t. j. do 12. 12. 2018.

Formulár žiadosti o grant zasielajte spolu s rozpočtom, čestným vyhlásením a dokladom o registrácii žiadateľa do 19. 12. 2018 na emailovú adresu: fiz@osf.sk.

 

Kontakty v prípade konzultácií:

Ľubica Stanek
tel.: +421 2 54 41 47 30
e-mail: lubica.stanek@osf.sk

Natália Tomeková
tel.: +421 2 54 41 47 30
e-mail: natalia.tomekova@osf.sk

Tento web pre svoje fungovanie používa cookies. Jeho prehliadaním s používaním cookies súhlasíte. Viac informácií | Súhlasím